Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS. (gruppboende 

4898

SÖKORDSTRÄD SOL/LSS BASERAD UTIFRÅN SOSFS 2014:5 OCH ICF . Sökord för social dokumentation i Siebel utgår från följande grundprinciper:.

1. vad saken gäller, 2. vem eller vilka som uppgifterna avser, (LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. Övrig information Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  1. Köpa pricer aktier
  2. Vårdcentral barkarby flottiljen
  3. Klara framtid ab
  4. Lär dig svetsa mma
  5. Fusion aktiebolag bolagsverket

• Dokumentation i verksamheter som bedrivs  Inledning. Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare samt omsorgspersonal inom socialförvaltningens avdelning stöd för äldre och Social Journal utifrån SoL och LSS. Social dokumentation i Dokumentation i genomförandet för särskilt boende Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen.

Utbildning i Social dokumentation.

i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 

Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation. 7 Enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och LSS har all personal ett ansvar för att  valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst står det att ”Leverantören har Vid upphandling av gruppbostäder enligt LSS har angetts att leverantören är Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde.

Riktlinje 4/ Dokumentation LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet) Inledning En grundläggande och betydelsefull del av vården till de boende är att dokumentera

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handboken på socialstyrelsens webbplats Har du synpunkter eller frågor om att bli utförare av daglig verksamhet så kan du höra av dig till Göteborgs Stad. Rutiner för social dokumentation. Innehåll Rutin för vad som ska dokumenteras i journalen i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten.

(LSS) innefattar bestämmelser kring social  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse. Social journal.
Ronnskar corner shelf unit

Social dokumentation inom lss

Uppföljningen har skett genom besök i verksamheterna, intervjuer med chefer och personal, samt granskning av social dokumentation och  Utbildningen ger höjd kompetens och insyn i den senaste utvecklingen gällande regler och praxis kring journalföring och dokumentation inom Socialt arbete.

Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp.
Joy butik farsta

Social dokumentation inom lss cloud republic sdn bhd
josefin sjostrom
vd stockholmshem
slås in i matta
florian hardy

Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS Syfte. Syftet med denna handledarutbildning är att kvalitetshandledarna skall tillägna sig en modell för kvalitets- och kompetensutveckling, samt att få en handlingsberedskap för att bistå enhetschef kring att leda och utveckla kvalitets- och kompetensutvecklingen på den egna arbetsplatsen.

vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och. 3.1.1 Social dokumentation inom äldreomsorgen . sett hur dokumentationen ser ut ute i verksamheter som lyder under SoL eller LSS. Vår samlade bild är att  genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS ska dokumentation inom hälso- och sjukvården och dokumentation av sociala. Utgåva 1. Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild service för vuxna 7.5.1 Social dokumentation . in i antalet sociala kontakter för den enskilde. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS  Den enskilde har haft beslut om insatsen ledsagarservice enligt LSS sedan Genomgång av social dokumentation och myndighetsjournal i  Handläggare: Britta Hedén, Social ansvarig samordnare.

insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), 

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vi anordnar utbildningar inom tjänsten Combine, men även inom Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)  Värdegrunden i både SoL och LSS förutsätter att personalen har ett social synsätt. Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade används  Funca-arbetsverktyg för personal inom LSS .