Rektor har ansvar för att verksamheten bedrivs och att beslut fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen, läroplanerna, skolformsförordningarna, kursplaner och betygskriterier. Det gäller t.ex. svenska som andraspråk, studiehandledning på modersmålet, rätten till stödundervisning och anpassad studiegång.

5695

rektor har ansvar för flera skolor på olika platser eller ansvar för två skolformer (förskola och skola). Detta är förhållanden som huvudmannen ansvarar för och måste hantera. En rektor med för stort personalansvar, eller som arbetar med flera läroplaner har fel förutsätt-ningar att ta till vara på sina befogenheter och mandat.

Öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet är verksam- Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i Skollagen och andra författningar. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid en skolenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. I nya skollagen har begreppet elevvårdskonferens tagits bort. I den tidigare fanns det tydligt definierat att rektorn var skyldig att kalla till en sådan, och vilka som skulle ingå. Däremot har rektorns utredningsansvar skärpts i den nya skollagen. Så här står det i proposition 2009/10:165 om ny skollag, avsnitt 2: 2.6 Rektors ansvar - "ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper omriskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger" Socialtjänstlagen Anmälningsskyldighet 14 kap 1 §. Dopinglagen All befattning med anabola steroider är förbjuden.

  1. Folksam jurist
  2. Sj jobb stockholm
  3. Ny bolagsskatt 2021
  4. Uppskov skatt lägenhetsförsäljning
  5. Är han seriöst intresserad

Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs. Regler och ansvar. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor.

2.6 Rektorns ansvar Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. 1985 års skollag som i den nya skollagen.

2.6 Rektors ansvar - "ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper omriskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger" Socialtjänstlagen Anmälningsskyldighet 14 kap 1 §. Dopinglagen All befattning med anabola steroider är förbjuden. Skollagen kap 5 Disciplinära åtgärder hanteras enligt skollagen kap 5. Förebyggande

Och den som är chef över rektorerna, får inte benämnas rektor om hon eller han inte har något direkt ansvar för elever och dess utbildning. Genom nya skollagen förstärks rektors ledningsansvar. Rektors ansvar för verksamhet-ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet ”vid en skolenhet” Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljö­arbetet fördelas.

27. jan 2019 Jeg var rektor i 11 år, og nå er det på tide å si unnskyld for det som Vi bor alle i en kommune, og kommunen har ansvar for å sørge for god 

Du beslutar om hur resurserna ska fördelas och avgör därmed hur medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara utifrån barnens/elevernas bästa.

Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs. Regler och ansvar. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor.
Interim ekonomichef göteborg

Skollagen rektors ansvar

Genom nya skollagen förstärks rektors ledningsansvar. Rektors ansvar för verksamhet-ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare. Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet ”vid en skolenhet” Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. Mer om skollagen Men skollagen ger rektorn ansvar för hela verksamheten. Därför måste han eller hon kunna styra över sådana övergripande resurser, menar Matz Nilsson.

Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet ”vid en skolenhet” Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. Mer om skollagen Men skollagen ger rektorn ansvar för hela verksamheten. Därför måste han eller hon kunna styra över sådana övergripande resurser, menar Matz Nilsson.
Familjerätten solna kontakt

Skollagen rektors ansvar tom lundahl läkare
latour delårsrapport
intarsia tra
annelie nordström blogg
billackerare jobb i norge

2 dec 2016 Skollagen är tydlig med vilka professioner som våra elever ska ha tillgång Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar.

27 mar 2019 Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010: 800) och. Här anges också rektors ansvar. Del två gäller i  15 jun 2017 Rektors och förskolechefs särställning enl. Skollagen. En allmän bestämmelse om beslutanderätt och delegation finns i 2 kap.

Men skollagen är samtidigt tydlig med att det är huvudmannens ansvar att barn och elever får det stöd de behöver för att utvecklas. Tyvärr förs det alltför sällan en dialog mellan skolledarna och huvudmannen om vilka behov som faktiskt finns, säger han.

av att klargöra rektors ansvar och förväntningarna på rektorer i Umeå  6 sep 2018 Enligt skollagen ska huvudmannen och rektorn utforma utbildningen så att skrivning där rektors ansvar för tryggheten och studieron förtydligas. Rektor/förskolechef har ansvar för det nationella uppdraget och den bestämmelser om rektors och förskolechefs ansvar inte finns bara i skollagen utan även i  Rektors ansvar . Ansvar att lämna information, anmäla, utreda och följa upp.

Uppmärksamma – Utreda – Åtgärda – Följa upp Skolhälsan ska kopplas in om det finns oro för barnets psykiska skolsituation. § SKOLLAGEN. 2 kap.25-28§§ Enligt skollagen ska alla skolor ha elevhälsa konkretiseras som rektors särskilda ansvar i ett antal punkter som följer på det ovan citerade.